Polityka prywatności

KLAUZULA INFORMACYJNA W ZAKRESIE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Foto Amator Social Media Festiwal Bydgoszcz 2022

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), zwanego dalej „RODO”, informujemy, że:

 

 1. Administratorem danych osobowych uczestników konkursu Foto Amator Social Media Festiwal Bydgoszcz 2022 (zwanego dalej „Konkursem”) jest Fundacja Tu Region z siedzibą w Cielu pod adresem: ul. Źródlana 12B, 86-005 Ciele (zwana dalej również „Organizatorem”).
 2. Organizator został wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000447258, a jego dokumentacja rejestrowa przechowywana jest w Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy, XIII Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego. Organizator oznaczony jest numerem identyfikacji podatkowej (NIP): 5542920107.
 3. Organizator przetwarza dane osobowe uczestników Konkursu w celu i w zakresie niezbędnym dla zorganizowania Konkursu, zgodnie z zasadami określonymi w regulaminie Konkursu, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO.
 4. Organizator może również przetwarzać dane osobowe uczestników Konkursu:
 • w celu wypełnienia obowiązków prawnych w zakresie rachunkowości lub podatków, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
 • w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń w postępowaniu sądowym, administracyjnym lub też innym postępowaniu pozasądowym, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO;
 • w celu zapewnienia bezpieczeństwa sieci i informacji, w tym integralności kopii zapasowych (awaryjnych, bezpieczeństwa) sporządzanych i przechowywanych celem zagwarantowania ciągłego i niezakłóconego prowadzenia działalności Organizatora, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO;
 • w innym celu, jeżeli Organizator otrzyma od osoby, której dane dotyczą, dobrowolną, konkretną, świadomą i jednoznaczną zgodę na przetwarzanie jej danych osobowych w takim innym celu, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
 1. Podanie danych osobowych wymaganych zgodnie z regulaminem Konkursu nie jest obowiązkiem ustawowym, ale może być niezbędne dla wzięcia udziału w Konkursie.
 2. Organizator może przekazywać dane osobowe uczestników Konkursu niżej wymienionym podmiotom:
 • pracownikom i współpracownikom Organizatora, którzy muszą mieć dostęp do tych danych, aby móc wykonywać obowiązki ustawowe i zobowiązania umowne lub realizować prawnie uzasadnione interesy Organizatora;
 • podmiotom świadczącym na rzecz Organizatora usługi informatyczne oraz obsługującym systemy teleinformatyczne Organizatora lub udostępniającym Organizatorowi narzędzia teleinformatyczne, platformy informatyczne, miejsca na serwerach lub stronach internetowych;
 • podmiotom świadczącym na rzecz Organizatora usługi doręczania przesyłek lub transmisji danych;
 • podmiotom świadczącym na rzecz Organizatora usługi księgowe, doradcze, konsultacyjne, audytowe lub pomoc prawną, podatkową albo rachunkową;
 • bankom – w celu dokonywania rozliczeń;
 • właściwemu urzędowi skarbowemu oraz innym organom i instytucjom, którym na podstawie stosownych przepisów Organizator ma prawo lub obowiązek ujawnienia określonych informacji lub dokumentów zawierających dane osobowe.
 1. Z zastrzeżeniem punktów 8 – 11 poniżej, Organizator będzie przechowywać dane osobowe przez czas niezbędny dla wykonania wszelkich czynności określonych w regulaminie Konkursu, w tym wypełnienia zobowiązań Organizatora wynikających z regulaminu Konkursu.
 2. Dane osobowe przetwarzane w celu wypełnienia obowiązków prawnych w zakresie rachunkowości lub podatków będą przechowywane przez okres wynikający z właściwych przepisów o rachunkowości oraz podatkowych, tj.:
 • dane osobowe zawarte w dowodach księgowych dotyczących roszczeń dochodzonych w postępowaniu cywilnym lub objętych postępowaniem karnym albo podatkowym – przez okres 5 lat od początku roku następującego po roku obrotowym, w którym postępowania takie zostały ostatecznie zakończone lub przedawnione;
 • dane osobowe nieprzetwarzane w ww. celach, a zawarte w dokumentach związanych z poborem podatków, księgach podatkowych oraz dokumentach związanych z ich prowadzeniem – do chwili przedawnienia zobowiązania podatkowego (tj. co do zasady przez okres 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku);
 • dane osobowe nieprzetwarzane w ww. celach, a zawarte w pozostałych księgach i dokumentach spółki – przez okres wynikający z przepisów szczegółowych ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości.
 1. Wszelkie dane osobowe przetwarzane w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń w postępowaniu sądowym, administracyjnym lub też innym postępowaniu pozasądowym mogą być przechowywane przez Organizatora do czasu przedawnienia tych roszczeń.
 2. Wszelkie dane osobowe przetwarzane w celu zapewnienia bezpieczeństwa sieci i informacji, w tym integralności kopii zapasowych (awaryjnych, bezpieczeństwa) sporządzanych i przechowywanych celem zagwarantowania ciągłego i niezakłóconego prowadzenia działalności Organizatora, mogą być przechowywane przez Organizatora tak długo, jak długo istnieje uzasadniona potrzeba przechowywania takich kopii.
 3. Wszelkie dane osobowe przetwarzane wyłącznie na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, będą przechowywane nie dłużej niż do chwili wycofania takiej zgody, z zastrzeżeniem punktów 9 i 10 powyżej.
 4. Każdej osobie, której dane osobowe są przetwarzane przez Organizatora, przysługują następujące prawa:
 • prawo dostępu do danych osobowych jej dotyczących;
 • prawo żądania sprostowania danych osobowych jej dotyczących;
 • prawo żądania usunięcia danych osobowych jej dotyczących;
 • prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych jej dotyczących;
 • prawo żądania przeniesienia danych osobowych jej dotyczących;
 • prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (szczegółowe informacje oraz instrukcje dotyczące skargi dostępne są na witrynie internetowej uodo.gov.pl);
 • prawo cofnięcia w każdym momencie, bez podawania przyczyny, każdej zgody na przetwarzanie danych jej dotyczących, co jednak pozostaje bez wpływu na przetwarzanie, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 • prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania przez Organizatora danych osobowych jej dotyczących do celów wynikających z tzw. prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Organizatora (tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją tej osoby.
 1. W celu realizacji praw, o których mowa w punkcie 12 powyżej, a także w każdej innej sprawie dotyczącej przetwarzania przez Organizatora danych osobowych można skontaktować się z administratorem danych osobowych:
  • listownie, na adres: Fundacja Tu Region, ul. Źródlana 12B, 86-005 Ciele;
  • za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres: fundacjaturegion@gmail.com..
 1.  

Social Media