Regulamin konkursu

REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO „BYDGOSZCZ ZAPRASZA” Foto Amator Social Media Festiwal Bydgoszcz 2022

 

Foto Amator Social Media Festiwal Bydgoszcz 2022

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

  1. Organizatorem konkursu pod nazwą Foto Amator Social Media Festiwal Bydgoszcz 2022 (dalej jako: „Konkurs”), jest Fundacja Tu Region z siedzibą w Cielu, adres: ul. Źródlana 12B, 86-005 Ciele, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000447258, NIP: 5542920107, adres e-mail: fundacjaturegion@gmail.com, (dalej jako: „Organizator”).

  2. Konkurs ma charakter otwarty i jest przeprowadzany na podstawie przepisów Kodeksu cywilnego o przyrzeczeniu publicznym.

  3. Zasady Konkursu zawarte są w niniejszym regulaminie (dalej jako: „Regulamin”) udostępnianym wszystkim Uczestnikom Konkursu na stronie internetowej https://fotoamatorfestiwal.pl/ oraz w siedzibie Organizatora.

  4. Zadanie konkursowe, stanowiące przedmiot Konkursu, polega na wykonaniu zdjęcia mającego promować Miasto Bydgoszcz oraz Województwo Kujawsko-Pomorskie (dalej: „Prace Konkursowe”).

  5. Konkurs organizowany jest w trzech turach: letniej, jesiennej i finałowej, zgodnie z poniższym harmonogramem:

   1. dla tury letniej:

    1. rozpoczęcie konkursu z dniem 21 czerwca 2022 roku i jego zakończenie z dniem 20 września 2022 roku;

    2. rozstrzygnięcie konkursu pomiędzy dniem 21 września 2022 roku a 30 września 2022 roku;

    3. wystawa w Port Lotniczy w Bydgoszczy trwająca 14 dni od 1. do 15 października 2022 roku;

   2. dla tury jesiennej:

    1. rozpoczęcie konkursu z dniem 21 września 2022 roku i jego zakończenie z dniem 30 listopada 2022 roku;

    2. rozstrzygnięcie konkursu pomiędzy dniem 1 grudnia 2022 roku a 10 grudnia 2022 roku;

    3. wystawa w Galerii Pomorskiej przy ul. Fordońskiej 141 w Bydgoszczy trwająca 14 dni od 11. do 24 grudnia 2022 roku;

   3. dla tury finałowej:

    1. rozpoczęcie konkursu z dniem 10 grudnia 2022 roku i jego zakończenie z dniem 31 grudnia 2022 roku;

    2. rozstrzygnięcie konkursu do dnia 31.01.2023 r.;

    3. gala finałowa odbędzie się do dnia 14.02.2023 r.

  6. Konkurs organizowany jest w następujących kategoriach:

   1. Lato w mieście i w regionie,

   2. Bydgoszcz – miasto nad wodą,

   3. Parki i ogródki,

   4. Psy i koty – zwierzęta duże i małe,

   5. Agroturystyka w regionie,

   6. Grottgera 4,

   7. Moje miejsca,

   8. Lotnicza Bydgoszcz,

   9. Sport to zdrowie,

   10. Ekologiczny transport publiczny w Bydgoszczy i regionie,

   11. Mosty i kładki,

   12. Codzienność w Bydgoszczy,

   13. Selfie z Bydgoszczą w tle,

   14. Zagraniczne podróże bydgoszczan.

 1. ZASADY ORAZ WARUNKI PROWADZENIA KONKURSU

  1. Uczestnikami Konkursu są osoby, które w czasie trwania Konkursu dokonają rejestracji na stronie internetowej dostępnej pod adresem fotoamatorfestiwal.pl poprzez wypełnienie i przesłanie do Organizatora formularza zgłoszeniowego na niej dostępnego oraz swoją zgłoszoną Pracę Konkursową w sposób opisany w postanowieniach niniejszego punktu. Uczestnik Konkursu zobowiązany jest do wypełnienia formularza zgłoszeniowego, podając zgodnie ze stanem faktycznym wszystkie dane objęte formularzem, w tym adres poczty elektronicznej oraz pseudonim, którego dany Uczestnik chce używać do identyfikacji. Użytkownik wyraża niniejszym zgodę na wyświetlanie jego pseudonimu przez Organizatora.

  2. W Konkursie mogą brać udział wyłącznie osoby pełnoletnie posiadające pełną zdolność do czynności prawnych.

  3. W Konkursie mogą brać udział wyłącznie amatorzy – osoby nieodnoszące korzyści majątkowych z tytułu wykonywanych przez siebie zdjęć.

  4. W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy i przedstawiciele oraz członkowie rodzin Organizatora, innych podmiotów biorących bezpośredni udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu na zlecenie Organizatora, Partnerów, Sponsorów oraz podmiotów bezpośrednio z nimi związanych.

Przez członków rodziny rozumie się: małżonków, wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, powinowatych w tej samej linii lub stopniu, osoby pozostająca w stosunku przysposobienia oraz jej małżonka, a także osoby pozostająca we wspólnym pożyciu.

  1. Organizator zastrzega sobie prawo wykluczenia Uczestnika z Konkursu w przypadku uzasadnionego podejrzenia, że Uczestnik nie spełnia wymagań określonych w punktach 2.2. – 2.4. wyżej.

  2. Uczestnik zgłasza swoją Pracę Konkursową przy pomocy specjalnego mechanizmu dostępnego na stronie fotoamatorfestiwal.pl. Warunkiem zgłoszenia Pracy Konkursowej jest przystąpienie do Konkursu poprzez wypełnienie i przesłanie do Organizatora formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie fotoamatorfestiwal.pl. Zgłoszenie Pracy Konkursowej uznaje się za dokonane, jeżeli w formularzu zgłoszenia zostaną podane przez Uczestnika wszystkie dane nim objęte oraz Praca Konkursowa będzie zgodna z warunkami wskazanymi w punktach 2.10.-2.12. niżej.

  3. Poprzez zarejestrowanie się na stronie internetowej dostępnej pod adresem fotoamatorfestiwal.pl w wyniku wypełnienia i przesłania do Organizatora formularza zgłoszeniowego na niej dostępnego fotoamatorfestiwal.pl, Uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę na udział w Konkursie na zasadach określonych w Regulaminie oraz akceptują i zobowiązują się przestrzegać jego postanowień.

  4. Do dokonania zgłoszenia przez formularz zgłoszeniowy niezbędne jest:

   1. urządzenie mające dostęp do sieci Internet;

   2. prawidłowo skonfigurowana, aktualna wersja przeglądarki internetowej;

   3. aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail).

  5. Uczestnik ponosi wszelkie koszty związane z zapewnieniem warunków technicznych dostępu do formularza zgłoszeniowego.

  6. Prace Konkursowe będą przesyłane w jednym z następujących formatów: PNG, JPG, JPEG.

  7. Rozmiar pojedynczej Pracy Konkursowej nie może przekroczyć 8 000 000 bajtów.

  8. Edycja zdjęcia stanowiącego Pracę Konkursową jest niedopuszczalna, z wyłączeniem zmiany formatu zdjęcia, jego wykadrowania, zmiany jasności, kontrastu, temperatury kolorów, odcienia, saturacji, nasycenia, ostrości.

  9. Uczestnik może zgłosić maksymalnie trzy Prace Konkursowe.

  10. Uczestnik samodzielnie decyduje w jakiej kategorii zgłasza Prace Konkursowe.

  11. Uczestnik ma prawo zatytułować Pracę Konkursową.

  12. Zgłoszone Prace Konkursowe nie mogą zawierać treści i sugestii sprzecznych z prawem, faszystowskich, komunistycznych lub propagujących inny ustrój totalitarny, rasistowskich, pornograficznych, propagujących przemoc, wzywających do nienawiści zwłaszcza na tle narodowym, etnicznym, rasowym, wyznaniowym lub ze względu na bezwyznaniowość, treści uznanych powszechnie za naganne moralnie, naruszających dobra osobiste, prawa własności intelektualnej, w tym w szczególności prawa autorskie, zawierających dane osobowe, znaki towarowe, treści wulgarne, odnoszących się do polityki i zdrowia.

  13. Zgłoszone Prace Konkursowe muszą być wynikiem indywidualnej pracy twórczej Uczestnika Konkursu. Zgłoszenie Pracy Konkursowej w Konkursie jest równoznaczne z oświadczeniem Uczestnika, że:

   1. zgłoszona Praca Konkursowa stanowi wynik jego indywidualnej pracy twórczej;

   2. przysługuje mu pełnia autorskich praw osobistych i majątkowych do zgłoszonej Pracy Konkursowej;

   3. prawa autorskie osobiste i majątkowe do zgłoszonej Pracy Konkursowej nie są w żaden sposób ograniczone ani obciążone;

   4. zgłoszona Praca Konkursowa nie narusza jakichkolwiek praw osób trzecich, w tym praw autorskich i dóbr osobistych osób trzecich;

   5. osoby, których wizerunki zostały utrwalone na Pracy Konkursowej udzieliły zgody na nieodpłatne rozpowszechnianie ich wizerunków w zakresie objętym niniejszym Regulaminem, w tym na stronach internetowych Organizatora oraz w celach reklamowych, promocyjnych i komercyjnych, a także w zakresie objętym licencją, zgodami, zezwoleniami i upoważnieniami, o których mowa w postanowieniach punktu 6 Regulaminu;

   6. zgłoszona Praca Konkursowa nie była nigdzie wcześniej publikowana oraz nie była zgłoszona w żadnym innym konkursie.

  14. Poprzez zgłoszenie Pracy Konkursowej Uczestnik przyjmuje na siebie odpowiedzialność i zobowiązuje się do pokrycia wszelkich roszczeń osób trzecich zgłoszonych wobec Organizatora w związku z korzystaniem z Pracy Konkursowej na zasadach i w zakresie objętym Regulaminem.

  15. Organizator zastrzega sobie prawo wykluczenia Uczestnika z Konkursu w razie powzięcia podejrzenia naruszenia zasad Regulaminu, w szczególności w przypadku otrzymania przez Organizatora zawiadomienia urzędowego lub wiarygodnej informacji o bezprawnych charakterze lub wadach prawnych Prac Konkursowych zgłoszonych przez Uczestnika oraz w sytuacjach podjęcia przez Uczestnika prób nieuczciwego wpływania na wynik Konkursu.

 1. ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU I NAGRODY

  1. Ocena nadesłanych Prac Konkursowych w turze letniej i jesiennej dokonywana będzie przez Jury I Stopnia i Jury II Stopnia powołane przez Organizatora Konkursu.

  2. Jury dokona oceny Prac Konkursowych w terminach określonych zgodnie z harmonogramem w punkcie 1.5. wyżej.

  3. Spośród wszystkich zgłoszonych i niewykluczonych Prac Konkursowych, Jury I Stopnia nominuje po 5 Prac Konkursowych w każdej kategorii, które następnie oceniane będą przez Jury II Stopnia.

  4. Nominacje zostaną ogłoszone przez Organizatora:

   1. w turze letniej – w dniu 21 września 2022 roku;

   2. w turze jesiennej – w dniu 1 grudnia 2022 roku.

  5. Nominowane Prace Konkursowe zostaną opublikowane na stronie Organizatora dostępnej pod adresem https://fotoamatorfestiwal.pl/ i na stronie Organizatora na portalu Facebook dostępnej pod adresem: https://www.facebook.com/FotoAmator-Festiwal-100147696022173 z podziałem na poszczególne kategorie i wskazaniem autora każdej z nich.

  6. Konkurs w danej kategorii wygrywa ten Uczestnik, którego Praca Konkursowa zostanie oceniona przez Jury II Stopnia jako najciekawsza, najlepsza i najlepiej spełniająca założenie zadania konkursowego, jakim jest wykonanie zdjęcia mającego promować Miasto Bydgoszcz oraz Województwa Kujawsko-Pomorskiego w danej kategorii.

  7. Nagrodą za wygraną Konkursu w danej kategorii jest statuetka zwycięzcy i nagroda-niespodzianka o charakterze rzeczowym o wartości do 1.500,00 złotych.

  8. Jednocześnie spośród Prac Konkursowych z każdej kategorii Jury II Stopnia nagrodzi wyróżnieniami prace biorąc pod uwagę kryteria, o których mowa w punkcie 3.6. wyżej.

  9. Nagrodą za zdobycie wyróżnienia w danej kategorii jest nagroda-niespodzianka o charakterze rzeczowym o wartości do 500,00 złotych.

  10. Nagrody nie podlegają wymianie na nagrody pieniężne ani na nagrody innego rodzaju.

  11. Zwycięzcy Konkursu ani Uczestnicy, którzy zdobyli wyróżnienia, nie mogą przenieść prawa do uzyskania nagrody na osoby trzecie. Nagrody zostaną wydane jedynie zwycięzcom i Uczestnikom, których Prace Konkursowe zdobyły wyróżnienia. Nagrody zostaną wydane wyłącznie za okazaniem dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość Uczestnika.

  12. Nagrodzone Prace Konkursowe będą wystawianie publicznie zgodnie z postanowieniami punktów 1.5. i 3.5. wyżej.

  13. Prace Konkursowe, które wygrały w poszczególnych kategoriach w turze letniej i jesiennej, oceniane będą w turze finałowej.

  14. W turze finałowej Prace Konkursowe podlegać będą ocenie publiczności. Głosowanie będzie miało miejsce na stronie Organizatora na portalu Facebook dostępnej pod adresem: https://www.facebook.com/FotoAmator-Festiwal-100147696022173.

  15. Turę finałową wygrywa ten Uczestnik, którego Praca Konkursowa zdobędzie największą liczbę głosów publiczności, które zostaną oddane w trakcie trwania tury finałowej.

  16. Uczestnik, którego Praca Konkursowa wygra turę finałową otrzyma w ramach nagrody statuetkę zwycięzcy i nagrodę-niespodziankę o charakterze rzeczowym o wartości do 2.500,00 złotych.

  17. Ogłoszenie wyników dla tury letniej i jesiennej nastąpi w dniach ich rozstrzygnięcia.

  18. Ogłoszenie wyników dla tury finałowej nastąpi do dnia 31 stycznia 2023 roku.

  19. Ogłoszenie wyników, o których mowa wyżej nastąpi na stronie Organizatora dostępnej pod adresem https://fotoamatorfestiwal.pl/ i na stronie Organizatora na portalu Facebook dostępnej pod adresem: https://www.facebook.com/FotoAmator-Festiwal-100147696022173 poprzez publikację nagrodzonych Prac Konkursowych wraz z wskazaniem zwycięskiej i Prac wyróżnionych z podziałem na poszczególne kategorie i wskazaniem autora każdej z nich.

  20. Uczestnik będący autorem nagrodzonej Pracy Konkursowej zostanie w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyników danej tury poinformowany o wygranej/nagrodzeniu wyróżnieniem pocztą elektroniczną na adres e-mail, który podał w formularzu.

  21. Odbiór nagród nastąpi w siedzibie Organizatora w terminie 21 dni od dnia poinformowania Uczestnika, że jego Praca Konkursowa zwyciężyła bądź została nagrodzona wyróżnieniem, przy czym wręczenie statuetek Zwycięzcom wszystkich tur nastąpi na gali finałowej, o której mowa w 1.5.3.3. wyżej.

  22. Nieodebranie nagrody w terminie, o którym mowa w punkcie 3.21. wyżej, jest równoznaczne z rezygnacją z nagrody. W takim przypadku nagroda pozostaje własnością Organizatora.

  23. W przypadku, gdy wartość nagrody przekracza kwotę wolną od podatku od wygranych, Uczestnik otrzymujący taką nagrodę zobowiązany jest do uregulowania podatku od wygranej.

 1. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ORGANIZATORA

  1. Odpowiedzialność Organizatora względem Uczestników Konkursu jest ograniczona do wysokości wartości przyznanych nagród.

  2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie działania operatorów telekomunikacyjnych lub podmiotów świadczących usługi dostępu do sieci Internet.

 1. TRYB SKŁADANIA I ROZPATRYWANIA REKLAMACJI

  1. W terminie do dnia:

   1. Do 7 września 2022 r. – dla tury letniej,

   2. Do 17 grudnia 2022 r. – dla tury jesiennej,

   3. Do 27 lutego 2023 r.– dla tury finałowej,

Uczestnik może złożyć reklamację dotyczącą przebiegu każdej z tur Konkursu bezpośrednio do Organizatora. O zachowaniu terminu do wniesienia reklamacji decyzje data jej nadania listem poleconym na adres Organizatora.

  1. Reklamacje powinny być sporządzone w formie pisemnej oraz przesłane listem poleconym na adres Organizatora wskazany w niniejszym Regulaminie wraz z dopiskiem „KONKURS Foto Amator Social Media Festiwal Bydgoszcz 2022”.

  2. Reklamacja powinna określać zgłaszane zastrzeżenia Uczestnika, rodzaj żądania oraz dane umożliwiające Organizatorowi kontakt z Uczestnikiem, obejmujące co najmniej imię i nazwisko oraz adres korespondencyjny, a także adres e-mail Uczestnika uprzednio wskazany w formularzu zgłoszeniowym.

  3. Organizator może wezwać Uczestnika do uzupełnienia braków reklamacji.

  4. Reklamacje złożone po terminie lub w innej formie niż wskazana w punkcie 5.2. nie podlegają rozpoznaniu.

  5. Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania o ile obowiązujące przepisy nie stanowią inaczej, a decyzja Organizatora w zakresie rozpoznania reklamacji jest ostateczna.

  6. W przypadku wezwania przez Organizatora Uczestnika do uzupełnienia braków reklamacji, termin 14 dni na ustosunkowanie się do reklamacji przez Organizatora biegnie od dnia doręczenia Organizatorowi uzupełnionej reklamacji.

  7. Uczestnik ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, w tym m.in. zwrócenia się do powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów i ich praw.

  8. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Uczestnika z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem: https://www.uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php oraz https://polubowne.uokik.gov.pl/.

 1. PRAWA AUTORSKIE

  1. Z chwilą zgłoszenia Pracy Konkursowej Uczestnik udziela Organizatorowi licencji na korzystanie ze zgłoszonych przez Uczestnika Prac Konkursowych zarówno w całości, jak i w części, bez jakichkolwiek ograniczeń terytorialnych na okres 5 lat na wszelkich polach eksploatacji znanych w chwili udzielenia licencji, w tym w szczególności wskazanych w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 2021.1062 t.j. z dnia 2021.06.14), w tym zwłaszcza prawo do:

   1. utrwalania i zwielokrotniania dowolnymi technikami Prac Konkursowych, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego, techniką cyfrową w nieograniczonej ilości egzemplarzy i na wszelkiego rodzaju nośnikach;

   2. zwielokrotniania Prac Konkursowych, także prowadzącego do wytworzenia ich egzemplarzy, w szczególności prawo do wprowadzenia Prac Konkursowych do pamięci komputerów i serwerów sieci komputerowych, w tym ogólnie dostępnych;

   3. obrotu egzemplarzami oraz nośnikami, na których Prace Konkursowe utrwalono, w szczególności prawo do wprowadzania do obrotu, użyczenia, najmu egzemplarzy lub nośników Prac Konkursowych;

   4. rozpowszechniania Prac Konkursowych w inny sposób aniżeli określony w punkcie 6.1.3, w szczególności prawo do publicznego wykonania, wystawienia, wyświetlenia, odtworzenia oraz nadawania i remitowania Prac Konkursowych, a także prawo do publicznego udostępniania Prac Konkursowych w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym zwłaszcza na stronach internetowych Organizatora i podmiotów z nim powiązanych, a także na wystawach i gali, o których mowa w punkt 1.5. wyżej;

   5. zwielokrotnienia i rozpowszechnienia Prac Konkursowych w celach reklamowych, promocyjnych, marketingowych i komercyjnych;

   6. kompilacji z innymi Pracami Konkursowymi oraz ich wydanie w formie albumu oraz sprzedaż takiego albumu;

   7. opracowywania Prac Konkursowych lub ich dowolnej części oraz dokonywanie wszelkiego rodzaju zmian, adaptacji, modyfikacji, uzupełnień Prac Konkursowych lub ich części, przystosowywanie, zmiany układu Prac Konkursowych lub ich dowolnej części oraz korzystanie i rozporządzanie takimi opracowaniami, zmianami, adaptacjami, modyfikacjami, uzupełnieniami, przystosowaniami, zmianami układu na wszelkich polach eksploatacji znanych w dniu zgłoszenia Prac Konkursowych, w tym w szczególności określonych w punktach 6.1.1.-6.1.6. wyżej.

  2. Licencja, o której mowa w punkcie 6.1. wyżej ma charakter licencji niewyłącznej. Organizatorowi przysługuje prawo udzielania sublicencji.

  3. Licencja, o której mowa w punkcie 6.1. wyżej ma charakter nieodpłatny.

  4. Wraz z Licencją i na zasadach w niej określonych, Uczestnik udziela Organizatorowi nieodpłatnego upoważnienia/zgody/prawa z prawem do udzielania dalszych upoważnień/zgód/zezwoleń:

   1. do rozporządzania i korzystania z wszelkich opracowań Prac Konkursowych oraz zezwalania na wykonywanie autorskich praw zależnych do ww. opracowań;

   2. do wykonywania autorskich praw osobistych względem zgłoszonych Prac Konkursowych, w szczególności upoważnia Organizatora do decydowania o pierwszym udostępnieniu Prac Konkursowych publiczności, sposobie i terminie wykorzystania i udostępnienia publiczności Prac Konkursowych i ich opracowań, wprowadzania w nagrodzonych Pracach Konkursowych wszelkiego rodzaju zmian i uzupełnień, ich rozpowszechniania anonimowo i sprawowania nadzoru nad sposobem korzystania ze zgłoszonych Prac Konkursowych i ich opracowań, a ponadto Uczestnik zobowiązuje się do niewykonywania swych autorskich praw osobistych w sposób naruszający interesy Organizatora,

   3. do dokonywania w Pracy Konkursowej dowolnych zmian, uzupełnień, łączenia z innymi utworami lub wytworami, w tym innymi Pracami Konkursowymi zarówno we własnym zakresie, jak i za pośrednictwem osób trzecich,

   4. na rozpowszechnianie i korzystanie z Pracy Konkursowej i wizerunków na niej utrwalonych w jakichkolwiek celach, w tym reklamowych, promocyjnych i komercyjnych, w tym w szczególności do zwielokrotniania i rozpowszechniania Pracy Konkursowej i wizerunków na niej utrwalonych na stronach internetowych Organizatora oraz w celu promocji i reklamy Konkursu w prasie, telewizji, Internecie, a także na wystawach i gali, o których mowa w punkcie 1.5. wyżej oraz na wydanie kompilacji Prac Konkursowych w formie albumu i jego sprzedaż.

  5. Na wypadek gdyby się okazało, że którekolwiek z udzielonych zezwoleń/upoważnień/zgód, o których mowa wyżej jest z jakichkolwiek przyczyn niewystarczające, bezskuteczne lub nieważne, Uczestnik na każde żądanie Organizatora zobowiązuje się udzielić lub uzyskać dla Organizatora stosowną nieodpłatną zgodę na dokonanie czynności, o których mowa wyżej. Uczestnik oświadcza i gwarantuje, że posiada uprawnienia do udzielania nieodpłatnych zezwoleń na rozpowszechniania wizerunków wszystkich osób utrwalonych na Pracach Konkursowych.

 1. SIŁA WYŻSZA

  1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z niniejszego Regulaminu, o ile niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań jest spowodowane okolicznościami, na które Organizator nie miał wpływu mimo zachowania należytej staranności (siła wyższa).

  2. Przejawami siły wyższej są w szczególności: klęski żywiołowe, pożary, powodzie, akty wojenne, wszelkie obostrzenia, zalecenia lub działania władzy państwowej, a w szczególności dotyczące zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, wprowadzenie stanu epidemii na danym obszarze.

  3. W przypadku wystąpienia siły wyższej wykonanie zobowiązań wynikających z niniejszego Regulaminu zostanie zawieszone na okres równy działaniu siły wyższej.

 1. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

  1. Uczestnikowi przysługuje prawo odstąpienia od umowy na zasadach określonych w ustawie z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2020.287 t.j.), (dalej jako: „u.p.k.”) – w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 ust. 2 i art. 35. u.p.k. przez złożenie Organizatorowi oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

  2. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy winno zostać złożone na piśmie i wysłane pocztą na adres Organizatora lub złożone w postaci elektronicznej i wysłane Organizatorowi na adres poczty elektronicznej.

  3. Dla zachowania terminu, o którym mowa w punkcie 8.1., wystarczy wysłanie oświadczenia listem poleconym albo wysłanie oświadczenia w postaci elektronicznej (skan podpisanego oświadczenia) na adres poczty elektronicznej Organizatora przed upływem tego terminu.

  4. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik do u.p.k.

  5. Prawo do odstąpienia od umowy, o którym mowa w punkcie 8.1. nie przysługuje w odniesieniu do umów o świadczenie usług, jeżeli Organizator wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Uczestnika, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Organizatora utraci prawo do odstąpienia od umowy o świadczenie usług jeżeli spełnienie świadczenia rozpoczęto za wyraźną zgodą Uczestnika przed upływem terminu do odstąpienia od umowy o świadczenie usług określonego w 8.1. wyżej, i po poinformowaniu go przez Organizatora o utracie prawa do odstąpienia od tej umowy.

  6. Jeżeli konsument wykonuje prawo odstąpienia od umowy po zgłoszeniu żądania zgodnie z art. 21 ust. 2 u.p.k., ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy.

  7. W przypadku odstąpienia od umowy uważa się ją za niezawartą.

  1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

   1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu z ważnych przyczyn, w tym w szczególności prawnych – w zakresie dostosowania Regulaminu do ewentualnych zmian przepisów prawa i/lub ewentualnych obowiązków nakładanych na Organizatora przez uprawnione do tego sądy powszechne i organy administracji publicznej. Zmiany w Regulaminie obowiązują od momentu zamieszczenia zmienionego Regulaminu na stronie internetowej https://fotoamatorfestiwal.pl/, przy czym Uczestnicy zostaną poinformowani o treści zmiany Regulaminu z 14-dniowym wyprzedzeniem przed wprowadzeniem zmiany, poprzez przesłanie na ich adresy e-mail tej wiadomości zawierającej zestawienie zmian Regulaminu.

   2. Wszelkie spory wynikłe na tle Konkursu i Regulaminu będą rozstrzygane przez sąd właściwy według siedziby Organizatora.

   3. W przypadku uznania któregokolwiek postanowienia Regulaminu prawomocnym orzeczeniem sądu za nieważne, pozostałe postanowienia pozostają w mocy.

   4. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

Social Media